• سرپرست حسابداری
  سرپرست حسابداری

  خانم شیما بهزادی

  pr@kardoost.com

  • دپارتمان تحقیق و توسعه بازار
   دپارتمان تحقیق و توسعه بازار

   آقای محمد نعمتی

   RD@KARDOOST.COM

   • دپارتمان بازرگانی
    دپارتمان بازرگانی

    خانم الهام اسماعیل زاده

    EE@kardoost.com

    • دپارتمان حمل و نقل
     دپارتمان حمل و نقل

     آقای مهدی اصفهانی

     Es@kardoost.com

     • دپارتمان کنترل کیفی
      دپارتمان کنترل کیفی

      محمد علی داستان پور

      QC@kardoost.com

      Contact Us

      شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید